برنامه غذایی چغندر:

چغندر به صورت چغندر قند- علوفه ای- برگی و لبوئی) قرمز (مصرف عمده دارد. با توجه به اینکه در چغندر قند میزان عیار قند موجود در غده گیاه مد نظر هست، و نیاز های کودی مهمترین نقش را در تعیین ساکارز چغندر دارد با تولید هر تن چغندر قند باعث خروج ۵/۴ کیلوگرم نیتروژن،  ۵/۱ کیلوگرم p2o5، ۵/۴ کیلوگرم k2o و۵/۱ کیلوگرم cao و۲ کیلوگرم Na2 می شود. لازم است کشاورزان عزیز به این مهم خوب توجه کنند که نیاز کودی در چغندر قند با زراعت دیگر فرق اساسی دارد و مقدار نیتروژن مورد نیاز در چغندر قند در دو مرحله حائز اهمیت است، یکی قبل از کاشت به میزان ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم و دومین مرحله در۱۰-۶ برگی گیاه می باشد و در سه ماه آخر رشد، به هیچ عنوان توصیه نیتروژن نمیگردد، زیرا باعث کاهش عیار قند و افزایش ناخالصی در عصاره قند میگردد. میزان ۲۵۰-۱۰۰ کیلوگرم در هتار کود پتاسه و ۲۰۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفره برای گیاه لازم است. در هر آب آبیاری با مصرف ۵-۴ لیتر در هکتار کود مایع (NPK) شرکت دنیای تجارت، شاهد بهترین راندمان محصول با بهترین عیار خواهد بود.