برنامه غذایی زعفران:

  • اولین آب و ابیاری:

اسید هیومیک ۱۰ لیتر+ مونو پتاسیم فسفات ۲۵-۲۰ کیلوگرم + اسید آمینه ۲ لیتر+ پاورآیرون ۱ کیلوگرم

  • زاچ آب:

۲۰-۲۰-۲۰ NPK  ۲۰ کیلوگرم + اسید هیومیک ۰ لیتر+ اسید آمینه ۲ لیتر+ زینکومکس ۲ لیتر

  • محلول پاشی زعفران (بهمن ماه):

ماکرومکس ۲ لیتر+ کود های عناصر میکرو ۲ لیتر+ اسید آمینه ۲ لیتر در هزار لیتر آب