برنامه غذایی سیب زمینی:

سیب زمینی از محصولات غده ای است که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد. گیاهی یک ساله از تیره گوجه فرنگی هست که برای استفاده از غده های زیر زمینی کشت می شود. عامل کودی در کاشت سیب زمینی عبارت اند از مصرف NPK جامد قبل از کاشت در موقع عملیات زراعی توصیه میگردد. مصرف ۱۸۰-۱۲۰ کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم، ۹۰-۳۰۰کیلوگرم در هکتار کود ازته،۱۸۰-۶۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر ،البته بعد از آزمون خاک.

لازم به توضیح است اگر میزان مصرف نیتروژن بیشتر از حد مجاز باشد تشکیل غده به تعویق میوفتد. در ضمن مصرف کود های مایع پتاسیم_ کلسیم_ آهن_ فسفر که به صورت آب آبیاری می باشد ۵-۴ لیتر در هکتار توصیه میگردد و در صورت محلول پاشی طبق دستور العمل روی قوطی دنیای تجارت توصیه میگردد.