برنامه غذایی گندم:

گندم از تیره غلات بوده، با توجه به اقلیم خاص کشورمان در مناطق خاصی کاشت می شود، در خاک های سنگین و سبک کودهی متفاوت است . در مناطقی که خاک آن سنگین است باید مصرف کود ماکرو بعد از آزمایش خاک صورت گیرد. با توجه به اهمیت کودهی در موقع کشت، توازن در مصرف کودها توصیه می گردد. از ۱۰۰ کیلو در هکتارKg/h 250 به صورت کودپاشی توصیه میگردد بعد از مرحله رزت  مصرف کودهای میکرو و ماکرو به صورت محلول پاشی با محیا شدن شرایط آب و هوایی که مهم ترین مرحله رشد گندم می باشد توصیه میگردد. توصیه های کودی در این مقطع و عمدتا این دستور العمل روی بروشور کود مایع مصرفی ثبت گردیده توصیه می شود و همچنین با توجه به نیاز غذایی گیاه جهت رشد، مصرف ۲۰۰-۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت ترک توصیه می گردد. بعد از انجام مرحله که نوبت دوم کودهی است، با توجه به شرایط آبی و بارش نزولات آسمانی و آب و آبیاری در مرحله بیرون آمدن سنبله یا مشاهده برگ پرچم، مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت ترک و مصرف کود مایع آهن و پتاسیم ۳-۲ لیتر و روی ۱ لیتر توصیه میگردد که مقدار مصرف روی محصول محلول تولیدی ثبت گردیده .

لازم به ذکر است این توصیه کودی برای مناطق جلگه ای و زمین آبی بوده در صورت استفاده در زمین های دیم  مصرف کودی یک سوم تقلیل یابد.