برنامه غذایی گوجه فرنگی

۱-خزانه:

اسید آمینه ۵ لیتر در هزار لیتر آب محلول پاشی

۲- اولین آبیاری بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی (جهت توسعه رشد ریشه)

کاپریمکس  ۳ لیتری +( ۱۰،۵۲،۱۰) ان .پ.کا  ۲۰ کیلوگرم همراه اب ابیاری

۳- ابتدای فاز رشد رویشی (مرحله ۴ برگی):

اسید هیومیک پودر ۲ کیلوگرم یا اسید هیومیک مایع ۱۰ لیتر+(۱۰،۵۲،۱۰) ان. پ. کا  ۱۰ کیلوگرم همراه با اب آبیاری

۴- قبل از گلدهی

نیترومکس   ۵ لیتر+ اسید امینه ۲ لیتردر ۱۰۰۰ لیتر اب محلول پاشی

(۲۰،۲۰،۲۰) ان.پ.کا  ۲۰ کیلوگرم + اسید هیومیک پودر ۲ کیلوگرم همراه با اب ابیاری

۵- ابتدای فاز گلدهی :

مونوفسفات پتاسیم ۲۵ کیلوگرم + پاور ایرون ۲ کیلوگرم همراه با اب ابیاری

زینکومکس ۲ لیتر+ اسید امینه ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر اب محلول پاشی

۶- فاز تشکیل میوه:

پتامکس ۳ لیتر+  کلسی مکس ۲ لیتر+ ایرون مکس ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر اب محلول پاشی

جهت تسریع در زمان رنگ دهی گوجه فرنگی:

اسید امینه ۳ لیتر+پتامکس ۳ لیتر+آیرون مکس ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب محلول پاشی

۷- قبل از برداشت محصول(۳ روز قبل):

کلسی مکس ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر اب← محلول پاشی